top of page

Apex 26

apex26.png

Organski oplemenjivač zemljišta, poreklom iz leonardita, sa visokm sadržajem humiskih (10%) i fulvo kiselina (16%) koje omogućavaju bolji razvoj korenovog sistema. APEX omogućava bolje iskorišćenje vode i mineralnih materija tako što poboljšava mobilizaciju i usvajanje hranljivih materija prisutnih u vodi i zemljištu.

Preporučljiv kao organska dopuna programima mineralnog đubrenja, posebno kod useva visoke vrednosti i/ili useva na zemljištima koja su siromašna organskom materijom, visoko mineralizovana, zaslanjena ili kisela. Takođe I za poboljšanje uslova za razvoj intenzivnih useva, posebno kada se očekuju visoki prinosi i za bolje iskorišcenje poboljšivača zemljišta i đubriva.

  • Poboljšava strukturu zemljišta, posebno glinovitog

  • Smanjuje kiselost zemljišta (pH 13,5 – namenjen za zemljišta kisele reakcije)

  • Mobiliše nerastvorljive oblike metala

  • Olakšava apsorpciju N, P i K

  • Poboljšava vodno-vazdušni kapacitet zemljišta

  • Stimuliše razvoj mikroorganizama u zemljištu, formiranje korena i klijanje semena.

Količina primene (prilagoditi u skladu sa analizom zemljišta I potreba gajene kulture):
Fertigaciono: 7-10 l/ha u fazi intenzivnog porasta biljaka (3-4 tretmana)
Folijarno: 2-4 l/ha u fazi intenzivnog porasta biljaka

bottom of page